Polityka prywatności dotycząca kontaktów telefonicznych oraz e-mail

Niniejszym informujemy, że przetwarzamy Twoje dane osobowe przekazywane nam w związku z kontaktem e-mailowym lub telefonicznym. Dane te są przekazywane nam poprzez rozmowę telefoniczną, wysłanie do nas wiadomości e-mail, w tym również za pośrednictwem formularza kontaktowego, pozostawienia prośby o kontakt telefoniczny czy też skierowania zapytania za pośrednictwem jakiegokolwiek innego kanału komunikacji. Dane te są przetwarzane w celu obsługi bieżących zapytań, w celu kontaktu zwrotnego, ewentualnej archiwizacji korespondencji. Szczegóły znajdują się poniżej.

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest A&M Consultants Marcin Zachwieja, al. Krakowska 173, 02-180 Warszawa, NIP: 697-212-61-92, e-mail: ado@sprzegla24.pl

Cele i podstawy przetwarzania

Dane przetwarzane są w następujących celach:

 • odpowiedź zwrotna na otrzymane zapytanie e-mailowe lub kontakt telefoniczny w związku z prośbą o taki kontakt skierowaną do nas – podstawą prawną przetwarzania danych jest Twoja zgoda wynikająca z zainicjowania z nami kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 • archiwizacja korespondencji przychodzącej i wychodzącej, w tym rejestrowanie rozmów telefonicznych na wypadek potrzeby wykazania jej przebiegu, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Odbiorcy danych

W związku z kontaktem z nami, może dochodzić do powierzenia przetwarzania Twoich danych następującym podmiotom:

 • H88 S.A., ul. F. Roosevelta 22, 60-829 Poznań – w celu przechowywania danych zawartych w korespondencji e-mail na serwerze skrzynki pocztowej,
 • CallPage sp. z o.o., ul. Mokotowska 1, 00-640 Warszawa – w celu korzystania z systemu wspierającego proces kontaktu z nami, w ramach którego mogą być przetwarzane Twoje dane osobowe,
 • Claude ICT Poland Sp. z o.o., ul. Toszecka 101, 44-100 Gliwice – w celu korzystania z centrali telefonicznej VOIP, w ramach której przetwarzane są Twoje dane osobowe oraz rejestrowane rozmowy, jeżeli kontaktujesz się z nami telefonicznie.

Okres przechowywania danych

Twoje dane będą przetwarzane do czasu zakończenia komunikacji z nami. Po tym okresie mogą zostać usunięte, ale mogę również podlegać archiwizacji, jeżeli uznamy, że przebieg komunikacji uzasadnia takową archiwizację, np. z uwagi na wypadek potrzeby wykazania tego przebiegu w przyszłości. W tym zakresie nie jesteśmy w stanie określić jednoznacznego terminu usunięcia danych.

Uprawnienia związane z przetwarzaniem

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Ci następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • prawo do usunięcia danych (jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz żądać, abyśmy je usunęli),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych (możesz żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli mamy nieprawidłowe dane lub przetwarzamy je bezpodstawnie),
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (masz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu; powinieneś wskazać nam szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też, że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń),
 • prawo do przenoszenia danych (masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które nam dostarczyłeś na podstawie umowy lub wyrażonej zgody. Możesz nam zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi),
 • prawo wniesienia skargi od organu nadzorczego (jeżeli stwierdzisz, że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego).

W celu wykonania swoich praw skieruj swoje żądanie pod adres e-mail ado@sprzegla24.pl . Pamiętaj proszę, że przed realizacją Twoich uprawnień będziemy musieli Cię odpowiednio zidentyfikować – czyli potwierdzić, że Ty to Ty.

Informacja o wymogu / dobrowolności podany danych

 • Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale jest warunkiem nawiązania z nami kontaktu.
 • Podanie danych osobowych w przypadku danych przetwarzanych w systemie centrali telefonicznej sklepu jest dobrowolne. System centrali telefonicznej informuje osobę telefonująca przez odtworzenie odpowiedniego nagrania, o tym, że rozmowa telefoniczna jest nagrywana, warunkiem kontynuowania rozmowy telefonicznej jest złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na jej nagrywanie, a wyrażenie zgody następuje poprzez dobrowolne kontynuowanie rozmowy przez osobę telefonującą do sklepu. Niezłożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na nagrywanie rozmowy telefonicznej poprzez przerwanie połączenia spowoduje, że rozmowa nie zostanie zarejestrowana.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

Informacja o zamiarze przekazywania danych do państw trzecich

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.